Monteur Bedrijfswagens – Maintec Vakschool – Arnhem

 • Arnhem

Maintec Vakschool

Wat ga je doen?

Je gaat samen met je 7 col­le­ga’s aan de bak! De mees­te wer­ken hier al jaren, zijn lek­ker op el­kaar in­ge­speeld en heb­ben zo hun ver­ant­woor­de­lijk­he­den. On­danks de sa­men­ho­rig­heid is het team mooi di­vers, van jong tot oud van ta­len­ten op me­cha­nisch ge­bied tot ex­perts op het ge­bied van com­plexe elek­tri­sche sto­rin­gen. We doen het samen! Je voert on­der­houds­werk­zaam­he­den uit aan lich­te & zware be­drijfs­wa­gens, Trucks, Vans, Tou­ring­cars, ge­trok­ken ma­te­ri­a­len en/of ap­pen­da­ges. Je werk­zaam­he­den heb­ben be­trek­king op brand­stof­sys­te­men, trans­mis­sie­sys­te­men, rem­sys­te­men, mo­tor­con­di­tie, elek­tri­sche sys­te­men, wiel­uit­lij­ning en ban­den, kort­om lek­ker all­round, als je wilt!

Wat kun je van ons ver­wach­ten?

Van­zelf­spre­kend be­gint je dag ’s och­tends met een bak­kie kof­fie. Samen met je col­le­ga’s be­kijk je de werk­plaats­plan­ning voor die dag en ver­deeld het werk, samen.

Naast een leuke baan als be­drijfs­wa­gen­tech­ni­cus bie­den wij jou het vol­gen­de:

·Je krijgt een goed sa­la­ris. Tus­sen € ,00 – € ,00 af­han­ke­lijk van je werk­er­va­ring;

·Een reis­kos­ten­ver­goe­ding of een au­totje van Main­tec.

·Ont­wik­ke­lings- en op­lei­dings­mo­ge­lijk­he­den, Tago? Dia­gno­se tech­ni­cus? Mo­to­ren?

·Di­rect een jaar­con­tract of met­een in vaste dienst bij Main­tec?

·Je krijgt 25 zon­ni­ge va­kan­tie­da­gen;

·8.33% va­kan­tie­geld;

·STIPP Pen­si­oen re­ge­ling vanaf dag 1.

·Veel uit­da­ging in een pret­ti­ge werk­om­ge­ving met aan­dacht voor kwa­li­teit en de me­de­wer­kers.

Waar ga je wer­ken?

Bij Main­tec! Met er­va­ren me­de­wer­kers uit de be­mid­de­lings­bran­che durf ik te zeg­gen dat wij HET de­ta­che­rings­bu­reau in de tech­niek zijn. Wij zijn ge­spe­ci­a­li­seerd in de elek­tro­tech­niek, in­stal­la­tie­tech­niek, me­taal en wek­tuig­bouw­kun­de. Hier­door ver­ze­ke­ren wij je van gave pro­jec­ten bij een of meer­de­re van onze klant­re­la­ties. Tij­dens een van onze bor­rels, BBQ’s of sport avon­den leren we el­kaar echt ken­nen, ZZPer, Leer­ling tot er­va­ren vak­spe­ci­a­list. Hier­door vin­den wij één of meer­de­re op­dracht­ge­vers die echt pas­sen bij wat jij zoekt! Het is mijn (Main­tec haar) taak om de markt te ken­nen en die te kop­pe­len aan wat jij ons ver­teld te zoe­ken. Wil jij een vaste baan in de tech­niek bij een be­drijf wat doet wat ze zeg­gen & zeg­gen wat ze doen?

Voor écht leuke klan­ten gaan wij spe­ci­fiek op zoek; Deze op­dracht­ge­ver is een grote spe­ler in de au­to­mo­ti­ve, met een eigen trai­nings­cen­trum en mo­der­ne werk­plaats, di­vers werk en een heel hecht team. Hier kan je doen waar jouw am­bi­tie ligt, doen waar jij ach­ter staat, Mo­to­ren, tago, dia­gno­se of vind je het voor nu wel even goed? De bal ligt bij jou! 

Wat ver­wach­ten wij van jou?

Als mon­teur scha­kel je re­gel­ma­tig tus­sen werk­op­drach­ten en moet je zeer nauw­keu­rig kun­nen wer­ken. Ge­zien de aard van het team, een voor allen, allen voor één; is het fijn als je een flexi­be­le in­stel­ling hebt en geen 9 tot 5 men­ta­li­teit. Wij vin­den het na­me­lijk erg be­lang­rijk dat onze klan­ten (vaak ac­tief in het be­drijfs­le­ven) al­tijd snel en vak­kun­dig ge­hol­pen wor­den. Heb jij;

 • Af­fi­ni­teit met lich­te be­drijfs­wa­gens;
 • De be­voegd­heid tot het keu­ren van Ta­cho­graaf (of be­reid dit te be­ha­len);
 • Er­va­ring in dia­gnos­ti­ce­ren;
 • Bij voor­keur de be­voegd­heid tot het keu­ren van au­to­laad­kra­nen/con­tai­ner­sys­te­men/kraak­pers voer­tui­gen;
 • Kwa­li­teit staat bij jou voor­op! Ook wil je graag het beste uit je­zelf te halen;
 • Je bent een pret­tig en so­ci­aal mens die het fijn vindt om deel uit te maken van een team.
 • Ons sol­li­ci­ta­tie­pro­ces ziet er als volgt uit; Na je re­ac­tie neem ik, Jef­frey te­le­fo­nisch con­tact met je op. Aan het werk en las­tig te be­rei­ken? Wan­neer ik je niet te pak­ken krijg, stuur ik je een whats­ap­pje. Dan plan­nen we een eer­ste ken­nis­ma­king­ge­sprek in op een lo­ca­tie bij jou in de buurt. Even voor­stel­len wie wij zijn en wat je van ons kan ver­wach­ten. Als jij ook en­thou­si­ast bent plan­nen we één of meer­de­re ge­sprek­ken voor je in. Als jij het pret­tig vindt sluit ik hier­bij aan. Soms is er een 2de ge­sprek wen­se­lijk maar in veel ge­val­len kan je ook een dagje mee­lo­pen. Zoals je hoort; we hou­den van trans­pa­rant han­de­len, heb je nog vra­gen? Je mag mij Jef­frey al­tijd een Whats­App stu­ren (06 – 12 83 59 76). Ik hoor je graag! 

  Lees hier meer

  Deel deze vacature: