Bedrijfswagenmonteur – Maintec Vakschool – Arnhem

 • Arnhem

Maintec Vakschool

Wat ga je doen?

Wij zijn op zoek naar een be­drijfs­wa­gen­mon­teur met pas­sie voor zijn/haar vak. In deze func­tie ben je onder an­de­re ver­ant­woor­de­lijk voor het uit­voe­ren van on­der­houd en re­pa­ra­ties aan be­drijfs­wa­gens en vracht­wa­gens. Je werkt vaak in een team van mon­teurs en rap­por­teert aan de werk­plaats chef. Wij bie­den een uit­da­gen­de en af­wis­se­len­de baan met de mo­ge­lijk­heid tot het ont­wik­ke­ling en ui­ter­aard ook pas­sen­de ar­beids­voor­waar­den. Je krijgt daar­naast de kans om te wer­ken met mo­der­ne ap­pa­ra­tuur en tech­nie­ken. Ben jij deze en­thou­si­as­te en ge­mo­ti­veer­de vak­man/-vrouw? Dan zoek ik jou!

Wat kun je van ons ver­wach­ten?

 • Mo­ge­lijk­heid tot be­ha­len van jouw groot rij­be­wijs en bij­be­ho­ren­de co­de95
 • Sa­la­ris tus­sen de € 2.,- en € 3.,- bruto per maand
 • Mo­ge­lijk­heid tot we­ke­lijk­se uit­be­ta­ling van jouw sa­la­ris
 • Con­tract voor on­be­paal­de tijd
 • Wer­ken in een in­for­me­le en on­ge­dwon­gen sfeer
 • Kwar­taal­bor­rels van Main­tec, het is bij ons écht #funt­owork
 • Mo­ge­lijk­heid tot in­bren­gen en be­spre­ken van se­cun­dai­re voor­waar­den die voor jou be­lang­rijk zijn. Je kan dan den­ken aan op­lei­dings­mo­ge­lijk­he­den.
 • Waar ga je wer­ken?

  Wij be­grij­pen bij Main­tec dat we in de hui­di­ge tech­ni­sche ar­beids­markt maat­werk moe­ten le­ve­ren en dat doen we dan ook met ple­zier! “Fun To Work” is hier een be­lang­rijk on­der­deel van. Hoe we dat doen? Door samen te wer­ken met de leuk­ste, mooi­ste en in­te­res­sant­ste klan­ten in de regio. Jij be­paalt of dat een grote klant of juist het fa­mi­lie­be­drijf om de hoek is. Door mid­del van één of meer per­soon­lij­ke ge­sprek­ken kij­ken we waar jouw tech­nisch ta­lent het best tot zijn recht gaat komen. Wil je meer weten over deze va­ca­tu­re of over onze werk­wij­ze? Bel of Whats­app mij dan ge­rust op: 06-. De kof­fie staat klaar!

  Wat ver­wach­ten wij van jou?

 • Jij hebt ken­nis en er­va­ring in het sleu­te­len aan be­drijfs­wa­gens
 • Ge­mo­ti­veer­de werk­hou­ding
 • Je ziet het werk lig­gen en je bent niet te be­roerd om in de prak­tijk te leren
 • Lees hier meer

  Deel deze vacature: